لیست گزارشات اعضای ویژه سایت

لیست گزارشات اعضای ویژه سایت
09/28/2016

لیست گزارشات جهت اعضای ویژه سایت:

گروه های درمانی (Drugs By Class)

 1. مقایسه فروش و رنکینگ داروهای یک گروه درمانی خاص.
 2. مقایسه فروش ساختارهای شیمیایی یک گروه درمانی خاص با یکدیگر.
 3. مقایسه فروش داروهای هر ساختار شیمیایی.
 4. مقایسه عملکرد تامین کنندگان در یک گروه درمانی خاص (رتبه و فروش بر اساس جدول)
 5. مقایسه عملکرد تامین کنندگان در یک گروه درمانی خاص (داشبورد)
 6. مقایسه عملکرد توزیع کنندگان در یک گروه درمانی خاص (رتبه و فروش بر اساس جدول)
 7. مقایسه عملکرد توزیع کنندگان در یک گروه درمانی خاص (داشبورد)

فروش جهانی

 1. مقایسه فروش و رنکینگ داروهای جهانی.
 2. مقایسه فروش جهانی و داخلی ایران و تامین کنندگان داخلی و خارجی.
 3. مقایسه فروش و رنکینگ شرکت های برتر تامین کننده جهان.
 4. مقایسه روند فروش داروهای یک تامین کننده جهانی.
 5. وضعیت فروش یک تامین کننده جهانی.
 6. لیست محصولات برتر یک تامین کننده جهانی.
 7. مقایسه کلی تامین کنندگان جهانی و ایران از نظر  مقایسه فروش محصولات مشترک جهانی.
 8. مقایسه تامین کنندگان جهانی و ایران از نظر مقایسه فروش گروه های درمانی.
 9. مقایسه فروش محصولات جهانی و ایران از نظر کلی.
 10. رنکینگ مقایسه ای داروهای ژنریک دنیا و ایران در یک نگاه

تامین کنندگان

 1. کل محصولات تامین کننده در یک نگاه.
 2. مقایسه فروش 10 محصول برتر تامین کننده و مقایسه با سهم فروش سایر محصولات.
 3. گزارش محصولات جدید اضافه شده به سبد شرکت.
 4. گزارش رقبای تامین کننده از نظر تعداد محصولات مشترک و فروش ریالی محصولات مشترک.
 5. مقایسه فروش محصولات مشترک یک رقیب تامین کننده در سال های مختلف.
 6. اطلاعات تکمیلی در خصوص هر محصول تامین کننده.

توزیع کنندگان

 1. کل محصولات توزیع کننده در یک نگاه.
 2. مقایسه فروش تامین کننده انتخابی در گروه های درمانی مختلف.

  گزارشات کلی

 1. مقایسه روند فروش گروه های درمانی با قابلیت مقایسه در اشکال دارویی مختلف.
 2. تامین کنندگان کشور در یک نگاه و قابلیت مشاهدۀ داروهای لیدر تامین کنندگان.

100 داروی پرفروش ایران

 1. مقایسه رنکینگ 500 داروی پرفروش ایران.
ارسال شده در اخبار توسط مدیر سایت | Tags: