آموزش برنامه

مهر ۹, ۱۳۹۵

آیا می دانید می توانید داروهای رنکینگ و فروش ژنریک شرکت های بزرگ دنیا را با رنکینگ و فروش

خرداد ۲, ۱۳۹۵

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe

فروردین ۱۸, ۱۳۹۵
دی ۱۸, ۱۳۹۴

خیلی از شرکت های دارویی، شرکت رقیب خود را شرکتی تصور می کنند که فقط در رنکینگ فروش ریالی

آذر ۱۴, ۱۳۹۴

شما می توانید پس از ورود به برنامه طی مراحل ذیل شرکت های پخش دارو را از نظر فروش با یکدیگر

موارد بیشتر